Jak zamawiać naklejki, zasady składania i realizacji zamówień

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis i marka druknaklejek.com stanowi własność firmy Kreatywne Studio z siedzibą w Bieruniu przy ul. Krakowska 103. Poniższy regulamin przyjmowania i realizacji zleceń określają zasady obowiązujące pomiędzy Klientem (zwany dalej Zamawiającym) korzystającym z serwisu druknaklejek.com, a firmą Kreatywne Studio (zwanym dalej Wykonawcą).
 2. Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią integralną część zamówienia, którego złożenie oznacza zapoznanie się i akceptację regulaminu.
 3. W przypadku zleceń składanych drogą e-mail za przyjęcie zlecenia i przekazanie go do realizacji uważa się opłacenie faktury proforma. Opłacenie faktury proforma oznacza zapoznanie się z poniższym regulaminem i akceptację zasad w nim zawartych.
 4. Każdy Zamawiający ma obowiązek zapoznania się z treścią poniższego regulaminu, niezapoznanie się z jego treścią nie zwalnia Zamawiającego z obowiązywania zasad jakie są w nim zawarte.
 5. Każdy Zamawiający ma obowiązek zapoznania się z opisem i charakterystyką zamawianego typu naklejek, opis taki znajduje się na każdej podstronie naszego serwisu i jest on indywidualny dla każdego typu naklejek.
 6. Każdy Zamawiający ma obowiązek zapoznania się z parametrami technicznymi produkowanych naklejek, warunkami prawidłowej aplikacji (naklejania) i przechowywania naklejek. Opis ten znajduję się w dziale POMOC.


ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia mogą być składane w formie pisemnej na adres e-mail: wycena@druknaklejek.com lub osobiście w naszym biurze: Krakowska 103, 43-150 Bieruń.
 2. Koszt realizacji zlecenia podany jest w przesyłanych kalkulacjach kosztów druku lub w treści wiadomości e-mail. Wszelkie podawane ceny są cenami netto do których należy doliczyć 23% podatku VAT.
 3. Każde zamówienie musi zawierać (dotyczy zamówień składanych przez e-mail):
  - pełne dane firmy lub w przypadku osób prywatnych pełne dane osobowe
  - ewentualny adres dostawy gotowych produktów
  - rodzaj zamawianych naklejek
  - wielkość naklejek (wysokość i szerokość), nakład (np. ilość sztuk druku dla dane wzoru/projektu)
  - plik projektu lub informacje jak dostarczone będą materiały źródłowe (do opracowania projektu)
  - podanie sposobu wysyłki lub odbioru.
 4. Po złożeniu zamówienia, Zamawiający otrzymuje e-maila zwrotnego z potwierdzeniem złożonego zamówienia wraz z przesłaną fakturą pro-forma która stanowi podstawę dokonania płatności.


PROJEKTY I PLIKI PRODUKCYJNE

 1. Pliki projektów należy dostarczać drogą mailową. Przesyłać należy pojedyncze wzory/projekty wraz z podaniem ilości sztuk druku dla każdego z nich. Specyfikacja przygotowania plików dostępna jest w dziale POMOC.
 2. Do każdego zamówienia, w którym zlecane jest opracowanie projektu graficznego niezbędne jest dostarczenie materiałów i informacji przez Zamawiającego (logo firmy, plik z treścią, dane teleadresowe, fotografie, itp.)
 3. Jeśli zostanie zlecone opracowanie projektu lub projekt Zamawiającego wymaga naszej ingerencji zawsze odsyłamy go do akceptacji. Należy wtedy dokładnie sprawdzić teksty, zdjęcia oraz kompozycje, ponieważ opieramy się na przeświadczeniu, że Zamawiający dokładnie sprawdzi zmiany i wskaże ewentualne błędy. Osoba poprawiająca pliki (grafik) nigdy nie może po sobie samym ostatecznie sprawdzać ich poprawności. Dlatego też w przypadku znalezienia błędów po druku z tego tytułu reklamacje nie będą mogły być uwzględnione.
 4. W przypadku druku Zamawiający musi zdawać sobie sprawę z ograniczeń, jakie narzuca druk cyfrowy i akceptuje ich konsekwencje, w tym różnice kolorystyczne, jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na różnych monitorach lub druku tej samej pracy na różnych maszynach. Wszędzie tam gdzie wymagane jest uzyskanie określonych kolorów, Zamawiający musi dostarczyć wartości procentowe kolorów CMYK. Każdy Zamawiający może zamówić próbny wydruk lub próby kolorów, na tej podstawie można poznać rzeczywistą kolorystykę, jaka będzie uzyskana w finalnej wersji produktu.
 5. Proces projektowania jest na bieżąco konsultowany. Wszelkie zmiany w projekcie wymagają zawsze akceptacji Zamawiającego, aż do uzyskania finalnej jego wersji.


REALIZACJA ZLECEŃ

 1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje w momencie opłacenia faktury pro-forma i po dostarczeniu projektu lub akceptacji opracowanego projektu/wydruków próbnych przez Zamawiającego.
 2. Czas realizacji jest ustalany indywidualnie w zależności od rodzaju naklejek i wielkości zamówienia.
 3. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienia powstałe z winy Zamawiającego (np. brak akceptacji projektów lub wydruków próbnych, niedostarczenie na czas materiałów).
 4. Wykonawca nie ingeruje bez wiedzy i akceptacji Zamawiającego w treść i kolorystykę przesłanych prac oraz nie dokonuje w nich żadnych korekt - dotyczy to zwłaszcza błędów ortograficznych i gramatycznych oraz nadanych wartości kolorystycznych nadesłanych prac.
 5. W przypadku niedostarczenia przez Zamawiającego wzorca kolorystycznego dla nadesłanej pracy nie ponosimy odpowiedzialności za końcowy efekt kolorystyczny gotowego produktu.

PŁATNOŚCI

 1. Dokonywanie płatności jest możliwe w następujący sposób:

  - płatność gotówką przy odbiorze (w siedzibie firmy)
  - przedpłata na konto bankowe (na podstawie faktury proforma)

 2. Zaliczki - przy zamówieniach składanych w siedzibie firmy pobierana jest zaliczka w wysokości 50% wartości zamówienia, która zostaje odjęta od ostatecznej kwoty zlecenia. Zamawiający otrzymuje potwierdzenie wpłaty zaliczki (faktura zaliczkowa).
 3. Płatności należy dokonywać w siedzibie firmy lub poprzez wpłatę na konto bankowe.


DOSTAWA I ODBIÓR ZLECEŃ
 1. Istnieją następujące możliwości dostarczenia zamówienia:

  - odbiór osobisty
  - przesyłka kurierska

 2. W przypadku przesyłki do Zamawiającego za pośrednictwem firmy kurierskiej koszt tej usługi jest doliczany do zamówienia.
 3. Odbiór przesyłek – w momencie odbioru przesyłki (w obecności kuriera) Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia paczki zarówno pod względem opakowania jak i jej zawartości. Najistotniejsze jest jednak sprawdzenie zawartości przesyłki (mogą zdarzyć się sytuacje gdzie przewoźnik przepakuje zawartość do opakowania zastępczego). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera należy sporządzić protokół szkody, poinformować nas o tym oraz przesłać drogą mailową jego skan. W przypadku braku takiego dokumentu nie możemy uwzględniać roszczeń wobec zaistniałej sytuacji ani my jako Wykonawca nie możemy rozpocząć postępowania reklamacyjnego z przewoźnikiem (firmą kurierską).


REKLAMACJE
 1. Reklamacje należy zgłaszać tylko i wyłącznie w formie pisemnej, i tak też one są rozpatrywane. Pismo takie wraz ze szczegółowym opisem wady produktu należy przesłać drogą mailową. Reklamację zrealizowanego zlecenia należy zgłosić do 7 dni roboczych od dnia odbioru zlecenia. W przypadku odbioru osobistego czas 7 dni jest liczony od momentu poinformowania Zamawiającego o zrealizowaniu zlecenia i konieczności jego odbioru.
 2. Reklamacji nie podlegają zlecenia będące pomyłką Zamawiającego np. w przypadku błędnego wyboru typu naklejek z naszej oferty. Wynika to głównie z braku zaznajomienia się z charakterystyką danego produktu, opis taki znajduje się na każdej podstronie naszego serwisu i jest on indywidualny dla każdego typu naklejek. Odrzucane będą również reklamację wynikające z niestosowania się do warunków prawidłowej aplikacji (naklejania) i przechowywania naklejek - wszelkie informacje i zasady znajdują się w dziale POMOC.
 3. Wady części zamówienia nie uprawniają do reklamacji całości zlecenia. W przypadku dostarczenia niekompletnego nakładu, rozpatrywanie reklamacji będzie dotyczyło tylko dostarczonego wolumenu.
 4. Wadliwy towar wraz z opisem reklamacji należy dostarczyć do Wykonawcy lub odesłać go na własny koszt.
 5. W przypadku błędu z winy Wykonawcy zobowiązuje się on wykonać zlecenie poprawnie po ustaleniu wszystkich szczegółów dotyczących reklamacji z Zamawiającym, chyba że strony postanowiły inaczej.
 6. Jeśli błąd wystąpił z winy Zamawiającego (np. wskutek przesłania źle przygotowanych materiałów lub po akceptacji projektu zawierającego błędy), Zamawiający nie ma prawa wnosić roszczeń.
 7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie lub zniszczenie towaru podczas etapu wysyłki. Konsekwencje za to ponosi firma kurierska (patrz pkt 26). W przypadku uznania reklamacji przez firmę kurierską Wykonawca realizuje zlecenie ponownie. Wszelkie roszczenia o zwrot części lub całości zapłaty są wyłączone.

Regulacje o Ochronie Danych Osobowych - RODO

W związku z wprowadzeniem od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych oraz z przetwarzaniem danych osobowych i przepływu takich danych, określane jako „RODO” przedstawiamy zasady na jakich przetwarzane są dane przez firmę Kreatywne Studio w ramach zapytań ofertowych i niezamówień składanych w za pośrednictwem stron internetowych: kreatywnestudio.com oraz druknaklejek.com.

 1. Administrator danych

  Administratorem danych dla serwisu druknaklejek.com jest firma Kreatywne Studio Robert Kik z siedzibą w Bieruniu (43-150) przy ul. Krakowska 103, NIP: 646-269-48-10 Wszelkie pytania, żądania i oświadczenia związane z przetwarzaniem danych należy kierować na adres mailowy: kontakt@kreatywnestudio.com
 1. Dane osobowe – jakie pozyskujemy i w jakim celu?

  Podczas skłania zamówień pozyskujemy niezbędne dane do przyjęć i realizacji zlecenia:

  - imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji lub dostawy gotowego produktu
  - dodatkowe dane w przypadku przedsiębiorców: NIP, REGON, adres siedziby firmy, dane osoby reprezentującej firmę (imię, nazwisko ,numer tel., adres e-mail)
 1. W jakim celu przetwarzamy dane?

  Dane osobowe przetwarzane są w kilku celach:

  - zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji
  - realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
  - informacje o zakupionych towarach lub zakresie wykonanych usług
 1. Odbiorcy danych osobowych

  Dane mogą być przekazywane lub powierzane uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa:

  - podmiotów świadczących usługi dla Administratora danych: usługi księgowe, usługi prawne, firmy kurierskie
  - organom publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa

  Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 1. Okres przechowywania danych osobowych

  Firma Kreatywne Studio jak Administrator danych zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i firmy Kreatywne Studio.

  Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo

  - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  - prawo do sprostowania swoich danych (poprawienia ich treści)
  - prawo do usunięcia danych: Jeśli zdaniem Użytkownika nie ma podstaw do przetwarzania jego danych, może żądać, abyśmy je usunęli)
  - prawo do ograniczenia przetwarzania: Użytkownik może żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nim działań, jeśli jego zdaniem mamy nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub jeśli nie chce abyśmy je usunęli, bo są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez niego sprzeciwu względem przetwarzania danych
  - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Należy wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania jego danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec praw Użytkownika Serwisu lub też, że dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
  - prawo do przenoszenia danych: Użytkownik ma prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego jego dane osobowe, które nam dostarczył na podstawie zgody lub umowy. Może też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu administratorowi
  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Jeśli Użytkownik uważa, że przetwarzamy jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  - prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: W każdej chwili Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie jego zgody, przed jej cofnięciem
 1. Informacja o dobrowolności podania przez Użytkownika Serwisu danych osobowych w celu:

  - przesłania oferty, o którą zapytał, jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam kontakt z nim w sprawie złożonego zapytania
  - przesyłania informacji handlowych i marketingowych Użytkownikowi jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam przekazywanie mu informacji dotyczących naszej aktualnej oferty
 1. Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

  Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach statystycznych).
 1. Środki ochrony danych osobowych

  Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, w tym w celu zabezpieczenia ich przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.